Statut

Statut
Fundacji MATHESIANUM
TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Mathesianum, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez fundatora – Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja z siedzibą we Wrocławiu, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego – Annę Bem, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska spółka partnerska w dniu 12.01.2016 r. rep. A 589/2016.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa handlowego i innych fundacji.

§ 6.

Fundacja używa pieczęci z nazwą fundacji.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Fundacja została powołana w celu:
1) prowadzenia, wsparcia, promocji i finansowania inicjatyw oraz działalności edukacyjnej, społecznej, obywatelskiej, artystycznej i kulturalnej na wszystkich etapach i poziomach rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiska akademickiego;
2) wspieranie organizacji prowadzących działalność kultu religijnego ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstw akademickich;
3) prowadzenie działalności gospodarczej i przeznaczanie środków finansowych pozyskanych z tej działalności dla realizacji celu wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej;
4) wspieranie i tworzenie zaplecza dla realizacji celu wskazanego w pkt 1 i 2 powyżej.

§ 9.

1. Fundacja prowadzi odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących obszarach pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 tj.):
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalności charytatywnej;
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21) turystyki i krajoznawstwa;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
25) promocji i organizacji wolontariatu;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28) działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie pkt 1 – 27 powyżej.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie, organizowanie, wspieranie i finansowanie koncertów, wystaw, spektakli, sympozjów, konferencji, kursów, warsztatów, szkoleń, wydawnictw oraz innych wydarzeń;
2. inicjowanie i finansowanie prac naukowo-badawczych związanych z celami Fundacji;
3. propagowanie i dbałość o dorobek Fundacji i jej poczynań;
4. inicjowanie i finansowe wspomaganie celów Fundacji;
5. działalność promocyjną;
6. gromadzenie funduszy służących zadaniom Fundacji, pozyskiwanie dotacji, subwencji i grantów oraz sponsoring;
7. organizację staży i praktyk;
8. realizację programów i projektów;
9. działalność wydawniczą i informacyjną;
10. przygotowywanie i prowadzenie stron oraz portali internetowych;
11. prowadzenie i wspieranie mediów społecznościowych;
12. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej;
13. współpracę z innymi podmiotami, krajowymi, zagranicznymi, wspólnotowymi lub międzynarodowymi;
14. prowadzenie działalności gospodarczej;
15. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.

§ 11.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych.

§ 12.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
PKD 10 – Produkcja artykułów spożywczych
PKD 11 – Produkcja napojów
PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
PKD 22.2 – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
PKD 32 – Pozostała produkcja wyrobów
PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
PKD 58 – Działalność wydawnicza
PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
PKD 77 – Wynajem i dzierżawa
PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
PKD 85 – Edukacja
PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
PKD 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 94.9 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz majątek nabyty przez Fundację w toku jej działalności.

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji, subwencji lub grantów osób publicznych, prawnych i fizycznych, tak polskich, jak i zagranicznych
3) wpływów ze zbiórek publicznych i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych;
4) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych i innych wpływów;
5) odsetek od środków finansowych złożonych w bankach;
6) działalności gospodarczej.
1. Majątek Fundacji jest w całości przeznaczany na cele statutowe.

§ 15.

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem zgody Fundatora.
2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny składa Zarząd Fundacji zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w treści niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 16.

1. Władzami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.
2. Regulamin Zarządu oraz Rady Fundacji ustala Fundator.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Zarząd, działający:
– jednoosobowo w przypadku zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatku w kwocie nieprzekraczającej jednorazowo 10.000,00 zł bez podatku VAT a w przypadku świadczeń ciągłych w przeliczeniu na okres roku,
– w przypadku zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatku w kwocie przekraczającej jednorazowo 10.000,00 zł bez podatku VAT ale nieprzekraczającej kwoty 50.000,00 zł bez podatku VAT a w przypadku świadczeń ciągłych w przeliczeniu na okres roku, oświadczenie woli składa łącznie dwóch członków Zarządu;
– w przypadku zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatku w kwocie przekraczającej jednorazowo 50.000,00 zł bez podatku VAT lub w przypadku świadczeń ciągłych w przeliczeniu na okres roku, oświadczenie woli składa łącznie dwóch członków Zarządu za zgodą jednego członka Rady Fundacji.
2. W sprawach innych niż majątkowe Fundacja jest reprezentowana jednoosobowo przez jednego z członków zarządu.
3. W przypadku czynności prawnych pomiędzy Fundatorem a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.
4. W przypadku czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej ilości członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji za zgodą Fundatora również w toku kadencji. Fundator może wskazać członka Zarządu, który będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 4 lata. Kadencje członków Zarządu nie są wspólne. Członek Zarządu może być także powołany na czas nieoznaczony, jeśli wynika to z aktu jego powołania.
4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu składając Fundacji pisemną rezygnację.
5. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznych kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych do końca listopada każdego roku kalendarzowego i przedkładanie ich Radzie Fundacji,
2) uchwalanie regulaminów,
3) składanie Radzie Fundacji pisemnych sprawozdań z realizacji rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
5) występowanie do Fundatora z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, przyznawanie odznak, medali, nagród i wyróżnień.
3. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd nie jest uprawniony do:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywania majątku Fundacji osobom wymienionym w pkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 20.

1. Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby członków ustalonych przez Fundatora nie mniejszej niż 3.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Kadencja Członka Rady Fundacji wynosi 4 lata. Kadencje Członków Rady Fundacji nie są wspólne. Członek Rady Fundacji może być także powołany na czas nieoznaczony, jeśli wynika to z aktu jego powołania.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
4. Jeżeli Fundator w trakcie powoływania członków Rady Fundacji nie wskaże Przewodniczącego Rady, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji składając Fundacji pisemną rezygnację.

§ 21.

1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Radę Fundacji zwołuje Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Fundator uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji niezależnie od tego czy jest członkiem Rady Fundacji.

§ 22.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) dbanie o dobre imię Fundacji;
2) reprezentowanie interesów Fundacji oraz propagowanie jej działalności w różnych środowiskach;
3) doradzanie Fundatorowi oraz Zarządowi Fundacji w kwestii planów strategicznych Fundacji, jej dalszego rozwoju i planowanych przedsięwzięć;
4) branie udziału w rozmowach z ewentualnymi sponsorami Fundacji i wyrażanie zgody na sponsoring o wartości większej niż kwota 10.000,00 złotych;
5) zawieszanie Członków Zarządu Fundacji w pełnieniu ich obowiązków;
6) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń na majątku Fundacji oraz powoływanie prokurentów lub pełnomocników fundacji;
7) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Fundacji, przystępowanie do nowych inicjatyw i projektów, łączenie z innymi podmiotami oraz przekształcenie Fundacji;
8) wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości, oddawanie majątku Fundacji w najem, leasing lub inną podobną umowę;
9) kontrola i zatwierdzanie planów oraz sprawozdań Zarządu;
10) kontrola i zatwierdzanie ofert i sprawozdań z planowanych lub wykonanych projektów;
11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację wsparcia finansowego dla innych podmiotów;
12) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
13) wyrażanie zgody na powoływanie biegłego rewidenta dla Fundacji;
14) wyrażanie zgody na angażowanie się przez Fundację w spory sądowe;
15) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o prowadzenie ksiąg handlowych Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji i sposobów ich realizacji. Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

§ 24.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

§ 26.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zgodne z przepisami prawa w zakresie relacji pomiędzy Kościołem Katolickim o Rzeczpospolitą Polską.

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.