Pomoc dla Uchodźców – projekt zamknięty

Kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na coraz większy napływ uchodźców do Polski, do Wrocławia, Fundacja Mathesianum wraz z Duszpasterstwem Akademickim Maciejówka opracowała projekt pomocowy: Projekt Ukraina. Czas realizacji projektu to 1.03.2022 – 30.09.2022, a docelową grupę odbiorców stanowili uchodźcy wojenni z Ukrainy. Główne cele projektu, zaplanowane oraz osiągnięte, to:

Realizowane przedsięwzięcie przyniosło następujący pożytek publiczny: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, promocji Polski za granicą, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Powyższy pożytek publiczny miał szansę realizacji dzięki następującym działaniom w ramach Projektu Ukraina:
1. Świetlica Muzyczna – działania oparte w dużej mierze na nieocenionej, ciężkiej pracy wolontariuszy – studentów z Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 dzieci miały zapewnioną opiekę z zajęciami muzyczno-edukacyjnymi. Nauczyciele przygotowywali je m.in. do samodzielności, budowania relacji i ufności. Wśród codziennych zajęć, prócz zabawy, spacerów i spożywania posiłków, znalazły się: gimnastyka, taniec, zabawy sportowe na świeżym powietrzu, śpiewanie, rytmika, granie na prostych instrumentach muzycznych, rysowanie szlaczków, kolorowanie, wycinanie, czytanie bajek, i wiele innych. Dzięki tym zajęciom rozwijano u dzieci kompetencje emocjonalne, małą i dużą motorykę, a także umiejętność liczenia i myślenia logicznego. Poprzez zabawę i teatrzyki wprowadzano treści dotyczące np. ekologii, zasad ruchu drogowego i poruszania się na przejściach dla pieszych, a także empatii w stosunku do ludzi i zwierząt. Całość prowadzona była w języku ukraińskim, przez wykwalifikowanych, ukraińskich nauczycieli, a podstawowym celem była redukcja stresu i traumy u dzieci, spowodowanej wojną w ich Ojczyźnie.
Termin i miejsce realizacji: 14.03.2022-31.08.2022, pomieszczenia użyczone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, przy pl. Bp. Nankiera 17 we Wrocławiu
Grupa odbiorców: dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną, w wieku od 2 do 7 lat; zapisy przez formularz internetowy lub osobiście, w kawiarence lub w świetlicy, bezpłatnie
Dobór uczestników: o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń, jeżeli była osiągnięta liczba 40 dzieci, reszta zapisanych była na liście rezerwowej. Wykreślenie jakiegoś dziecka z listy wiązało się z przyjęciem kolejnego dziecka z listy rezerwowej.
Forma realizacji: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Liczba rzeczywistych uczestników: 262
2. Kawiarenka – inicjatywa, pomysł i realizacja Ks. Bartłomieja Kota, a działanie również dzięki wolontariuszom – studentom z Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka
Termin i miejsce realizacji: 1.03.2022-24.06.2022, sala „u Wujka” w CODA Maciejówka przy pl. Bp. Nankiera 17a we Wrocławiu
Grupa odbiorców: uchodźcy wojenni z Ukrainy, bezpłatnie, bez zapisów
Dobór uczestników: drzwi kawiarenki otwarte były dla każdego, każdy mógł bezpłatnie z niej korzystać, napić się kawy, zjeść ciasto, posiedzieć, porozmawiać.
Forma realizacji: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00
Liczba rzeczywistych uczestników: od kilku do kilkunastu osób dziennie
3. Pierwsza Pomoc Psychologiczna – we współpracy z Poradnią Rodzinną „Sychar”
Termin i miejsce realizacji: 23.05.2022-26.08.2022, Poradnia Rodzinna Sychar przy pl. Bp. Nankiera 17a we Wrocławiu
Grupa odbiorców: pełnoletni uchodźcy wojenni z Ukrainy, bezpłatnie, po wcześniejszym umówieniu się, telefonicznie lub mailowo, z psychologiem
Dobór uczestników: każdy, kto zgłosił się po pomoc, otrzymał ją.
Forma realizacji: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, 10h w tygodniu
Liczba rzeczywistych uczestników: 103
4. Podstawowe Kursy Języka Polskiego
Termin i miejsce realizacji: 16.05.2022-12.08.2022, Oratorium w CODA Maciejówka przy pl. Bp. Nankiera 17a we Wrocławiu
Grupa odbiorców: pełnoletni uchodźcy wojenni z Ukrainy, bezpłatnie, zapisy osobiście w Kawiarence lub mailowo
Dobór uczestników: o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń, jeżeli była osiągnięta liczba 22 osób w grupie, reszta zapisanych była na liście rezerwowej lub w grupie za następne dwa tygodnie.
Forma realizacji: kurs dwutygodniowy, dwie grupy dziennie, od poniedziałku do piątku 8:00-11:00 i 11:30-14:30
Liczba rzeczywistych uczestników: 189

Niniejsze działania promowane były:

W sumie w projekcie wzięło udział około 1500 uchodźców wojennych z Ukrainy w roli uczestników, natomiast pracę daliśmy w sumie 9 uchodźcom wojennym z Ukrainy. Do pomocy w projekcie zaangażowało się kilkudziesięciu wolontariuszy z Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Wśród sponsorów tych działań, między innymi znalazły się takie organizacje, jak: Fundacja Ukraina, Europejski Fundusz Leasingowy EFL SA, Soft Serve Poland Sp. z o.o., Pan Precel i Firma IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo, a także Fundacja KGHM Polska Miedź. Ich wsparcie pozwoliło na trzy posiłki dziennie dla dzieci oraz zaopatrzenie świetlicy w niezbędne sprzęty. Naszym głównym sponsorem natomiast było Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania, skąd otrzymaliśmy środki pokrywające przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla pracowników z Ukrainy w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku.

Fundacja Mathesianum we współpracy z Miastem Wrocław podjęła wszelkie starania, aby wszystkie dzieci z naszej muzycznej świetlicy znalazły miejsca w przedszkolach publicznych, co ma miejsce od 1.09.2022 r. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili takie oczekiwania, znalazły miejsce w przedszkolach publicznych w rejonie swojego miejsca zamieszkania, a zatrudnione dotychczas u nas osoby znalazły dalszą pracę.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji projektu, poprzez modlitwę, budujące słowa, konstruktywną krytykę, a także wsparcie finansowe. Ale przede wszystkim – Bogu niech będą dzięki.

———————————-

Допомога біженцям – проект закритий

Kілька днів після початку війни в Україні, у відповідь на зростаючий наплив біженців до Польщі, до Вроцлава, благодійний Фoнд Mathesianum, разом з Академічним Душпастирствoм Maciejówka, розробив проект підтримки: Проект Україна.

Тривалість проекту становилo 1.03.2022 – 30.09.2022, a цільова аудиторія це були люди, які втекли від війни. Основні цілі проекту, запланованi тa досягнутi це:

– догляд за дітьми, зниження рівня травм і стресу через музично-навчальнi діяльність

– запевнення матерям часу для відпочинку, вирішення службових питань та пошук роботи

– створення робочих місць для біженців, особливо ті, що мають високi кваліфікаці

– психологічна допомога дорослим

– створення можливостей для набуття базових мовних компетенцій вивчення нової мови

– створення простору, де біженці можуть зустрічатися, говорити, створювати спільноти, які допоможуть їм стати незалежними

Громадська користь мала шанс бути реалізованa завдяки такий діяльності в рамках Проекту Україна

1.Музичний дитячий садок – діяльності, що базується на неоціненної тa важкій праці волонтерів – студентів Академічнoгo Душпастирствa Maciejówka

З понеділка по п’ятницю з 8:00 дo 16:00 дітям було забезпечено догляд та заняття музично-навчальнi. Вчителі підготували їх серед інших до незалежності, побудови міжособистісних стосунків і довіри. Серед повсякденних занять, окрім ігор, прогулянок і харчування були: гімнастика, танці, спорт на свіжому повітрі, співи, ритміка, гра на простих музичних інструментах, малювання, вирізання, читання казок та багато іншого. Через гру та театр були представлені теми, пов’язані з екологією, правила дорожнього руху та руху пішохідними переходами, а також співчуття до людей і тварин. Все велося українською мовою, кваліфікованими українськими викладачами, основною метою було зменшення стресу та травм у дітей, спричинених війною на їхній батьківщині.

Дата та місце реалізації: 14.03.2022-31.08.2022, кімнати, орендовані від Національного закладy імені Оссолінських на площі єпископa Нанкeрa 17 у Вроцлаві.

Група отримувачів: діти з України, які втекли від війни від 2 до 7 років.

Форма реалізації: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00

Кількість фактичних учасників: 262

2.Kав’ярня – ініціатива, ідея та реалізація Отець Варфоломій Koт, а також завдяки волонтерам – студентaм Академічнoгo Душпастирствa Maciejówka.

Дата та місце проведення: 01.03.2022-24.06.2022, кім. „у Вуйка” в CODA Maciejówka на площі єпископa Нанкeрa 17 у Вроцлаві.

Група отримувачів: біженців війни з України, безкоштовно, без реєстрації

Форма реалізації: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00

Кількість реальних учасників: від кількох до десятка людей на день

3.Перша психологічна допомога – спільно з Сімейною клінікою “Sychar”

Дата та місце проведення: 23.05.2022-26.08.2022, Cімейнa клінікa “Sychar” на площі єпископa Нанкeрa 17 у Вроцлаві.

Група отримувачів: дорослі біженці війни з України, безкоштовно, за попереднім записом, з психологом.

Форма реалізації: понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця, 10 годин на тиждень

Кількість реальних учасників: 103

4.Базові курси польської мови

Дата та місце проведення: 16.05.2022-12.08.2022, Ораторія в CODA Maciejówka на площі єпископa Нанкeрa 17 у Вроцлаві.

Група отримувачів: повнолітні біженцi війни з України, безкоштовно, особиста реєстрація в Kав’ярнi або електронною поштою

Форма реалізації: двотижневий курс, дві групи на день, з понеділка по п’ятницю 8:00-11:00 тa 11:30-14:30

Кількість реальних учасників: 189

Загалом у проекті як учасники взяли участь близько 1500 біженців війни з України, загалом ми дали роботу 9 біженцям від війни з України. До реалізації проекту бралo участь десятки волонтерів – студентів Академічнoгo Душпастирствa Maciejówka. Серед спонсорів цих заходів були такі організації, як: Фoнд Ukraina, Європейський лізинговий Фoнд EFL SA, Soft Serve Poland Sp. z o.o., Pan Precel i компанія IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo, а також Фoнд KGHM Polska Miedź.

Їхня підтримка дозволила забезпечити триразове харчування дітей та укомплектувати кімнату садочкa необхіднoй технікoй. Наш головний спонсор був Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania, від якого ми отримали кошти, що передусім покривали витрати на оплату праці працівників з України у період з квітня по червень 2022 року.

Фoнд Mathesianum у співпраці з містом Вроцлав доклав усіх зусиль щоб усі діти нашого музичного садочкa знайшли місця в державних садочках, що відбувається з 1 вересня 2022 року. Усі діти, чиї батьки висловили такі сподівання, знайшли місце в державних дитсадках за місцем проживання, а люди, які досі працювали у нас, знайшли подальше працевлаштування. Дякуємо всім, хто долучився до створення та реалізації проекту молитвою, повчальним словом, конструктивною критикою, а також фінансовою підтримкою.

Але найбільше – Богу нехай буде подяка!